என்னவென்று பெயரிட‌

Tuesday, November 2, 2010
நம் கணினியின் கடவுச் சொற்களில்
கரைந்து போகின்றன‌
என் காத்திருப்பும்
உன் காதலும்

****************************************************
எப்படியாகிலும் வாழ்ந்துவிட
வேண்டுமென்று போராடிக்
கொண்டிருக்கிறதென் வைராக்கியம்
உச்சி வரை பற்றி எரியும்
உன் நினைவுத் தீயின் தகிப்பினூடேயும்
*******************************************************
நீ என்னை நினைப்பதும்
நான் உன்னை மறப்பதுமான
பாவனைகளில் ஒளிந்திருக்கிறது
நம் காதலின் உன்மத்தம்.

.